HAGS Play Circle

  Igra – iskustvo kroz koje učimo.Igra je važan dio našeg razvijanja. Sa 3A HAGS...

HAGS uključenost – Društvena inkluzija

Osoba sa posebnim potrebama nije u prednosti kod susretanja sa nedostupnim okru...

Teme

Ništa nije nemoguće.Promjenjivost 3A HAGS igraćih sustava označava da možemo kr...

Kvaliteta

Kupci diljem svijeta sve više postaju svjesniji o kvalitetu i okolišu. 3A HAGSov...

Garancija

Klasifikacija materijala u odnosu na godine garancije- 20 godina – Od kvara zbog...

Sigurnosni standardi

3A HAGSova veza sa sigurnosti.Postoje brojne razlike između izazova i opasnosti....

Društvena odgovornost

3A HAGS se obvezuje na rad u ekonomskom, socijalnom i ekološki održivom načinu. ...

Video prezentacija

3A HAGS Vam predstavlja video prezentaciju HAGS ponude, sigurni smo da ćete nešt...

Garancija

Klasifikacija materijala u odnosu na godine garancije

- 20 godina – Od kvara zbog materijalnih ili proizvodnih defekta na HPL komponentama.
- 10 godina – Od kvara zbog materijalnih ili tvorničkih defekta na svim galvaniziranim i drugim neobojenim čeličnim i metalnim dijelovima, čvrstih plastičnih ploča i prerađenog drva.
- 5 godina – Od kvara zbog materijalnih ili proizvodnih defekta na oprugama, obojenim metalnim dijelovima, profiliranim plastičnim dijelovima i mrežnim konstrukcijama.
- 2 godine – Od kvara zbog defekta na materijalima ili proizvedenim pokretnim plastičnim i metalnim dijelovima.

Garancija ne vrijedi:
- Za prirodno trošenje površine, diskoloraciju i zahrđalost površine.
- Ako se ne održava ili pravilno upravlja, te ako je podložno nepravilnoj uporabi ili vandalizmu.
- Ako kupac nije izveo i ubilježio pregled i održavanje kako je navedeno u Općim uvjetima, u Naputku za održavanje proizvoda, u smjernicama za upravljanje igralištem u javnim područjima.
- Ako je proizvod sastavljen suprotno našim uputama.
- Ako je proizvod izložen okolišnim učincima koje 3A HAGS nije predvidio.
- Ako se proizvod koristi ili je sastavljen zajedno sa proizvodima koje 3A HAGS nije odobrio.
- Za oštećenje od zahrđalosti kada je proizvod direktno izložen slanoj vodi. Pri instalaciji unutar 200 metara od obale, dužina garancije zbog oštećenja od zahrđalost je prepolovljena.
- Ako se proizvod koristi sa drugim proizvodima ili je ugrađen u druge proizvode koje nije odobrio HAGS Aneby AB.
- Ako kupac ne obavijesti HAGS ili njegovog ovlaštenog distributera o defektu unutar tri (3) mjeseca od dana otkrivanja defekta ili kada je trebao biti otkriven.
- Ako se kupac ne pridržava uputa koje je dobio od HAGSa ili njegovog ovlaštenog distributera pri reklamaciji proizvoda.
Tijekom trajanja garancije, 3A HAGS se obvezuje, da će, ili zamijeniti ili popraviti defektni dio. Zamjenska/e komponenta/e će biti poslane ili će se popraviti bez odgađanja. Ako 3A HAGS zatraži, zamijenjeni dijelovi bi trebali biti vraćeni 3A HAGSu. Garancija za zamijenjene ili popravljene dijelove važi za ostatak prvotnog trajanja garancije.
Kod potraživanja garancije, kupac mora priložiti čitku nepromijenjenu garantnu karticu ili originalni račun od HAGSa ili našeg ovlaštenog distributera. Dodatno tome, po zahtjevu, 3A HAGS može zatražiti kopiju dokumenata o izvedenom pregledu i održavanju proizvoda.
Bilo kakvi sporovi povezani sa garancijom će biti izloženi Arbitražnom sudu u Švedskoj na lokaciji koju HAGS utvrdi.